Zaostřeno na: Nábor nových Spolupracovníků

|

RD Jan Gajda (SSLD PhDr. Hana Slezáková)

1. Zapracovávání nováčků v našem regionálním ředitelství probíhá v několika fázích. Důležité je, aby nový příchozí zájemce věděl o oboru alespoň základní informace a měl motivaci ke spolupráci, což je úlohou získatele, kterému nováček věří, a největší základnou je v tomto ohledu klientská databáze.

Ve firmě máme nastavený systém šesti základních kurzů, kde probíráme základy finančního trhu + obchodní dovednosti. Každý kurz trvá 3 hodiny a bývá většinou jednou týdně. V rámci kurzu je samozřejmě nutná registrace u OVB a minimálně splnění CERPO pro ČNB. 

Každé 2–3 měsíce máme vnitrofiremní akci, tzv. RD seminář. Jednodenní akci, kde je účast nováčků povinná, aby věděli, v jaké firmě jsou, a poznali ostatní kolegy. Tyto semináře jsou vedené RD, BD, BL a nejlepšími GST tak, aby nováčci viděli, že podnikání funguje. Po absolvování kurzu má nováček možnost navštívit vnitrofiremní seminář zaměřený na budování struktury RD manažera, který je dvoudenní a pořádaný jednou za kvartál. Je vedený příslušným RD a firemními BL, GST. Dle celoročního plánu SSLD Hany a Pavla Slezákových je pak každý půlrok GST Lyceum určené pro tyto nováčky, které je rovněž dvoudenní. Nutno dodat, že probíhají pravidelné každotýdenní schůzky, kde tréninkovým způsobem probíhá navolávání klientů a potenciálních spolupracovníků.

2. Současný trend vede k profesionalizaci oboru a v podstatě předvýběru spolupracovníků. Bez středoškolského vzdělání – maturity dnes nemůže nikdo v tomto oboru působit. Také platí čistý trestní rejstřík pro všechny zprostředkovatele.

Tím, že je kladen důraz na certifikace, se čistí i současný zprostředkovatelský trh a zvyšujese prestiž tohoto oboru. Nutnost vzdělávání a doplňování znalostí platí v každém oboru, takže nelze než přijmout toto nařízení ČNB.

BL Nelly Hegenbarthová (SLD Mgr. Miloslav Horký)

1. S nováčky pracuji v rámci týmu i individuálně. Pracuji na základě ověřeného systému, který je jednoduchý a opakovatelný. Nejprve každého nováčka seznámím s naší firmou, kariérním plánem a způsobem naší spolupráce, poté se dále zaškoluje. Momentálně mám 2 kanceláře. V jedné z nich trávím 2 dny vtýdnu a v druhé jsem po zbytek týdne. S nováčky se vidím 1x týdně na společném školení a mimo to se vidíme 2–3x týdně na osobních konzultacích. Pracuji tak, aby každý z nich věděl, že se na mě může kdykoli obrátit. I proto jsme skoro v každodenním spojení. Práce s novými spolupracovníky je ta, která mě nabíjí ze všeho nejvíce.

2. Jedině chválím. Zpřísňování zákonných certifikací rozhodně vítáme. Je to skvělý krok, jak očistit trh a jak zajistit vyšší  profesionalitu a prestiž poradců. Veškeré tyto kroky vedou k vyšší kvalitě a i k vyšší důvěře klientů.

BL Zdeněk Kubovský (LD Ing. Oldřich Beránek)

1. Úspěch nového člověka je na prvním místě. Snažím se předat maximum ze svých zkušeností. Je krásné, jak je práce s každým spolupracovníkem různorodá. Ukazujeme nováčkům cestu, která opravdu stojí za to. Z okruhu nových MA se nejčastěji stává i kruh nejbližších přátel a budujeme vazby, které jdou daleko za oblast podnikání. Díky tomu je pro nás společný čas zábavou a není třeba se bavit o práci, kterou nemá spousta lidí v oblibě. Zvolili jsme si cestu, kterou si chceme zároveň i užít.

Bohužel až poslední dobou věnujeme rozvoji tolik času, kolik si zaslouží – tedy alespoň polovinu společně stráveného času. Kdyby nebyl rozvoj tím klíčovým prvkem, nemluvili by o něm ti největší tak často a s takovým zápalem. Kolik času věnujete rozvoji vy?

2. Řekl bych, že je to součást evoluce na finančním trhu. Před pár lety se velké množství lidí snažilo prosadit v tomto lukrativním oboru, avšak nyní je potřeba zvýšit kvalitu a oddělit lidi s krátkozrakými názory.

V současnosti se trh rozděluje na profesionály a ty ostatní. Díky vysoké kvalitě, kterou držíme v našem zemském ředitelství, je jasné, do které kategorie chceme patřit. Celou situaci tak vnímám velmi pozitivně s obrovským potenciálem do budoucna. Zlepší se i celkové renomé finančního poradenství, což je doufám hlavním cílem veškerých kroků, které směřují k zvyšování požadavků pro lidi v naší profesi.

Každou skupinu, menší nebo větší, čeká rozhodnutí a bude na každém z nás, zdali se bude chtít zařadit mezi profesionály nebo jestli se přidá k dinosaurům.

GST David Mühlhandl (SSLD Ing. Miroslav Žemlička)

1. Práci s novými spolupracovníky máme v našem týmu postavenou na vytvoření dlouhodobého vztahu, důvěře, komunikaci, spolupráci a profesionalitě. Každý nový uchazeč projde na začátku pohovorem, kde se bavíme hlavně o jeho ambicích a prioritách. Následně je pozván na tzv. infomeeting, kde ho seznámíme s naší firmou, zázemím, společností OVB, s možnostmi kariéry, činností na jednotlivých pozicích a výhodami spolupráce. Na třetí schůzce pak s uchazečem uděláme finální rozhodnutí, zda nastoupí do vzdělávacího kurzu START a praktického zapracování.Základní vzdělávání trvá jeden měsíc. Pokud je během tohoto měsíce uchazeč aktivní v činnostech a plní zadané úkoly, tak si následně zajistí všechny podklady pro Smlouvu o obchodním zastoupení OVB.

Nový spolupracovník pak prochází dalším pravidelným vzděláváním v kurzu PROFI. Poté, co složí patřičné zkoušky u ČNB, vykonává práci poradce, konzultuje své aktivity se svým vedoucím, účastní se porad týmu, workshopů a motivačních setkání. Dle jeho ambicí se ve spolupráci s vedoucím zaměřuje na rozvoj svého vlastního týmu a klientského kmene. Během vzdělávání a spolupráce je mu velkou oporou celý náš tým a jeho vedoucí.

2. Tento trend velmi vítám. Oddělí se zrno od plev. Celý obor finančního poradenství se bude profesionalizovat. Na finančním trhu se „narodí“ noví kvalifikovaní odborníci a nové týmy poradců. Ti budou mít svoji profesi jako hlavní pracovní činnost a svým klientům poskytnou kvalitní rady a informace a spolupracovníkům vytvoří profesionální zázemí a vedení. Myslím, že díky tomu také řada společností a poradců zanikne. Tím se otevře prostor pro růst nových profesionálů a obor finančního poradenství bude uznávaným oborem tak, jak je tomu třeba v zahraničí.

RD Aleš Pixa (SSLD Ing. Miroslav Šafr)

1. V našem týmu máme systém zapracování nováčků rozdělený do 4 základních fází: od úplných základů podnikání a poradenství přes odborné vzdělávání v produktové a legislativní rovině až po start budování týmu. Zapracování a vzdělávání probíhá jak skupinově na školeních a workshopech, tak i individuálně při konzultacích s manažery a při účasti na jednáních s klienty.

A nesmíme zapomenout ani na základní zkoušky ČNB.

Z uvedeného vyplývá, že rozvoji a vzdělávání nováčků věnujeme podstatnou část času manažerů. Velmi nám totiž záleží na tom, aby naši nováčci vstoupili do světa financí připraveni, čekalo na ně co nejméně „překvapení“, a aby nejen rychle, ale i dlouhodobě dosahovali úspěchů a plnili si svoje cíle a sny.

2. Jsem jednoznačně pro! Na základě mých zkušeností vím, že na trhu stále působí hodně „rádobyporadců“, kteří nejsou dostatečně odborně vzděláni a vzděláváni. Certifikace jistě alespoň částečně napomůžou ke zkvalitňování trhu, oddělí „zrno odplev“ a tím se i celkově zlepší image našeho oboru. To nám v konečném efektu přinese řadu nových obchodů i spolupracovníků.

BL Lenka Třísková (LD Mgr. Hana Horká)

1. Pro nováčky v týmu máme propracovaný systém práce, nazýváme jej terciární výchova. Nováček na začátku prochází teoretickou částí, která je rozdělena na 4 bloky. Po každém bloku navštěvuje v daném týdnu hodinovou individuální konzultaci se svým vedoucím. Zde se zjišťuje nováčkův názor, jak se mu nové poznatky líbí, jak všemu rozumí a samozřejmě, jak se vše nyní propojí s praxí.

Nový spolupracovník navštěvuje analýzy s vedoucím, a to do doby, než získá potřebné certifikace, a především do okamžiku, kdy si sám začne důvěřovat.

Na začátku všem novým kolegům věnujeme dostatek času. Je nesmírně důležité, aby se zaběhli v systému OVB, dostatečně se vzdělávali, vnímali nutnost na sobě neustále pracovat a celkově aby se v nové roli poradcei mezi ostatními kolegy cítili komfortně.

Stávají se pro nás parťákem a my se snažíme být jim oporou. Myslím si, že minimálně půl roku celý tento proces zapracování trvá. Pokud novějším kolegům dáme dostatek času, máme šanci je vést tak, aby se vyvarovali zbytečných začátečnických chyb. Naši pomoc rádi nazýváme „být aktivním přítelem“. Je velmi důležité, aby vztah byl nastaven férově, abychom věděli, co všechno od nového spolupracovníka můžeme očekávat, a co on může očekávat od nás. Důležitáje komunikace a především jeho uspokojení z nové práce.

2. S tímto trendem naprosto souhlasím, věřím, že odpadnou nekvalifikovaní poradci, kteří myslí především na sebe, a na prvním místě pro ně není klient.

Věřím tomu, že klienta bude zajímat, zda jeho finanční poradce má akreditovanou zkoušku a zda je profesionálem ve svém oboru. Myslím, že díky všem těmto zásahům se pročistí trh a zůstanou ti finanční poradci, kteří svou pomoc klientům myslí skutečně vážně. Tyto změny ochrání i klienta před agresivními marketingovými nabídkami ze strany různých poskytovatelů.

Změna legislativy povede určitě k lepšímu vývoji na finančním trhu jak pro spotřebitele, tak pro finanční poradenství, které v očích klientů nabývá na důležitosti.

BD Daniel Voňka (SLD Pavel Horák)

1. Na své manažerské pozici pracuji s nováčky velmi často, považuji to za práci, kterámi zajišťuje budoucnost mé vlastní firmy. Rád si vybírám lidi, kteří ji mají tvořit, a považuji to za důležitou část své práce. Po jedenácti letechu OVB a velkém množství setkání je mou hlavní myšlenkou expanzivně šířit kvalitní poradenství, a mít tak možnost ovlivnit co nejvíce lidí.

Nejdříve se intenzivně soustředíme na získání všech potřebných vědomostí pro práci s klientem. Prostřednictvím produktového školení, základních školení stanovených naším systémem, pravidelných osobních konzultací a nadstavbových seminářů soustředěných na rozvoj osobnosti. Poté otevíráme možnost posunout se dál a ukazujeme, že vše je mnohem snazší, když budujeme vlastní tým lidí. S tím přichází spousta nových zkušeností, ale i možnost, jak pomoci více lidem, a to nejen v oblasti pracovních příležitostí, ale i klientům. Pro mě samotného je to stěžejní myšlenka pro budování vlastního podnikání, proto se soustřeďuji na předávání svých dovedností v oblasti poradenství a vedení firmy.

2. Touhu po zvýšení profesního standardu již vnímám dlouho a za zásadní považuji fakt, že po něm volaly nejen regulační orgány, ale i samotní klienti. Nemusíme jít tak daleko, abychom viděli, jak finanční poradenství funguje v dalších zemích Evropy, a je zřejmé, že zpřísňování podmínek pro společnosti i samotné poradce muselo přijít i k nám. V rámci evropských států se používají programy ve formě ročního dálkového studia se závěrečnou zkouškou, přípravné kurzy s nutností získání praxe v oboru nebo metody založené na účetnictví. A to vše ještě před tím, než může pracovník začít samostatně fungovat. Vždy jsem si byl vědom velké konkurence a zvyšování nároků svých klientů. Certifikační zkoušky vnímám jako nástroj, jak se vyčlenit z velkého davu, a ukázat, že jsem špičkový odborník. Nutno dodat, že tyto zkoušky nepovažuji za jediný ukazatel kvality. V rámci firmy jsem hrdý na nepřetržitou práci a systém školení nejen v oblasti produktů a práce jako takové, ale i v rozvoji osobnosti a budování sebe sama. Rád bych zdůraznil, že cílem je ukázat svou přidanou hodnotu, tvoření dlouholetého pracovního partnerství, budování důvěry klientů a především tvoření spokojeného klientského kmene.

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více