OVB Journal

Přehled > Články > Finanční plán jako nástroj pro profesionální finanční poradenství OVB

Finanční plán jako nástroj pro profesionální finanční poradenství OVB

Jsme si plně vědomi možností trhu a potenciálu, a proto většina aktivit Centrály OVB je cílena na tvorbu nástrojů a podpory pro poradce OVB právě pro efektivní využití možností, které jsou k dispozici. Hodně viditelné jsou zejména aktivity v oblasti tzv. Strategického marketingu, kam patří Marketing a PR a Produktový management. O některých se můžete dočíst na jiném místě tohoto čísla OVB Journalu, soustřeďme se zde pouze na Produktový management.

Bronislava Wlasáková

Používání finančního plánu se vyplatí

Spolupracovníci společnosti OVB Allfinnaz, a.s., mají v různých oblastech našeho podnikání, například při poskytování investiční služby, přijímání a předávání pokynů nebo pojištění, povinnost získat a vyhodnotit informace o zákazníkovi, a to s ohledem na hodnocení komplexní situace klienta. Povinností je požádat klienta mimo jiné o informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech, příjmech a nákladech atd. a všechny tyto informace ve vzájemných souvislostech vyhodnotit. Zároveň díky implementovanému protokolu zjištění potřeb zájemce o pojištění, investičnímu dotazníku a právnímu poučení zaručí Finanční plán spolupracovníkovi také splnění povinností informovat klienta o zákonem stanovených skutečnostech. Jedině komplexnost zaznamenaných informací může spolupracovníkovi pomoci při případném prokazování splnění povinnosti, tj. Finanční plán a jeho důkladné vyplnění, extrakt pro klienta a vlastnoruční podpis klienta na extraktu, který si spolupracovník uchová ve složce klienta, je skutečně dokumentem dostatečně prokazujícím dodržení a splnění všech zákonných povinností. Proto mohu za právní stránku a právní čistotu obchodů důsledné používání finančního plánu a uchování podepsaného výtisku exktraktu pro klienta doporučit.

Vstoupili jsme do další fáze jeho vývoje, která následuje za krokem zmapování stávajícího portfolia a tvorbou analytických nástrojů pro jeho využití. V tomto bodě se nám nejen podařilo dosáhnout stanovených cílů - pravidelně si též necháváme dávat zpětnou vazbu od našich poradců - výsledky posledního průzkumu využívání Analytického webu jsou pro nás potěšující a jsou dalším východiskem a zdrojem pro jeho vývoj - ale daří se nám také velmi úspěšně spolupracovat na vývoji nových či přizpůsobení stávajících produktů partnerských společností. Příkladem může být ProfiInvest, RŽP-DII, Dolce Vita anebo jednání o praxi řešení vypořádání pojistného plnění v produktech společnosti Deutscher Ring. Další etapou je samostatná tvorba produktů. Mimo jiné se do budoucna chceme zaměřit na produkty, které spadají do skupiny tzv. Home Care service nebo Healt Care service. Jedná se o produkty doposud na našem trhu nenabízené, avšak velice aktuální právě v souvislosti s reformou zdravotního systému a stárnutím populace. Tyto produkty jsou v rozvinutých západních zemích poměrně časté, a zejména na americkém kontinentu jsou některé z nich i obligatorní. Bývají označovány termínem Long Term Care Insurance a jsou určeny pro jedince, kteří vyžadují dlouhodobou péči a nejsou schopni vykonávat základní každodenní činnosti (ADL), jako jsou oblékání, koupání, jídlo, toaleta či samostatný pohyb a chůze. Služby pomoci, tzv. LTCI služby, pak pokrývají domácí péči, asistované bydlení, hospicovou péči, pečovatelskou službu a podobně. Jedná se o zcela nový systém pojištění spojený s celou, v České republice bohužel málo rozvinutou, industrií. V tomto ohledu chceme velmi intenzivně spolupracovat s vybranými, zejména prémiovými partnery a již v příštím roce trhu nabídnout nový produkt.

 

Finanční plán OVB

Finanční plán je ve finančních službách nejmodernější a klienty nejvíce preferovanou službou. Klienti získávají na základě podrobné analýzy jejich situace strategii, jak si splnit sny a finanční cíle s pomocí využití efektivních a moderních finančních produktů, které jsou na trhu k dispozici. Mimo výše uvedené aktivity Centrály a Analytického centra vyústily i do tvorby dalšího z nástrojů pro činnost finančních poradců OVB - do Finančního plánu. Jedná se o zhmotnění základní myšlenky OVB jako takové - tedy poskytnout poradcům takový nástroj, který jim pomůže naplnit tuto myšlenku a nabídnout klientovi objektivní poradenství. Doposud nebyl v České republice takový materiál, který by navazoval na jednotnou Finanční analýzu, k dispozici v unifikované podobě, a navíc s garancí právní jistoty ve formě disclaimerů. Ambicí Finančního plánu je nabídnout nejen nováčkům efektivní nástroj pro tvorbu nabídky poradenství. Od jiných finančních plánů se liší tím, že nevede pouze k prodeji konkrétního finančního nástroje anebo jednoho produktu, nejde jen o obecné formulace typu „každý by měl být pojištěn", ale na základě důkladné analýzy klientových potřeb a situace navrhuje pojistné částky, výši krátkodobé rezervy i dlouhodobých úspor či nabízí propočty stávajících důchodů. Na bázi jednoduché excelové aplikace pak každý poradce může volit, kterou z oblastí řešit primárně a kterou následně. Rozhodnutí o produktech je pak vždy na rozhodnutí poradce a klienta.

Jaroslava Matoušková

Když se řekne Corporate Identity

Šaty dělají člověka a úspěšnou firmu kvalitní vizuální komunikace. Jednotný vizuální styl a jednotné vystupování jsou základem, bez kterého se neobejde ani menší společnost, natož lídr trhu. Jednotná podoba nejen pomáhá zvýšit povědomí o značce, ale také říká, jaká tato značka je. Všichni chceme, aby se naše společnost prezentovala profesionálně, a nový korporátní styl Finančního plánu a klientských složek nám k tomu vytváří předpoklady. Jeho používáním pomůžeme budovat vztah klienta k naší společnosti a vyjadřovat naši vizuální identitu, specifičnost a jedinečnost. Postupné zastřešování všech našich aktivit pod jeden vizuální deštník pomůže nejen obchodu, ale také naplňuje naši filozofii spolupráce a partnerství.

Do Finančního plánu může poradce přenést základní výstupy z Finanční analýzy, může navrhovat řešení v jednotlivých oblastech: jak si ochránit příjmy, jak se zabezpečit na stáří, jak zabezpečit svůj majetek, jak dosáhnout na vlastní bydlení anebo jak investovat volné prostředky. V oblastech, kde se jedná o zajištění rizik, má poradce navíc k dispozici volitelnou anebo doporučenou výši zajištění, úvěru a podobně. Součástí aplikace jsou i kalkulačky důchodu, nemocenské, a dokonce i podpory v nezaměstnanosti či zhodnocení investic. U všech oblastí je navíc vždy u příslušného rizika vysvětlující komentář tak, aby poradce mohl klientovi ještě lépe příslušné riziko vysvětlit. Například běžně v našem slangu používáme pojem pojištění trvalé PN - ve Finančním plánu je pak možno najít poměrně rozsáhlý komentář: „Cíl - dorovnání příjmu (v roce 2011 činí průměrná výše plného invalidního důchodu cca 11 000) do výše původního příjmu, popř. vyrovnání závazků. Doporučená výše zajištění:Varianta 1 - Dávky, které budou do odchodu do důchodu dorovnávat výpadek příjmu. Po odchodu do důchodu nastává čerpání naspořeného důchodu. Varianta 2 - Pojistná částka, ze které bude klient do odchodu do důchodu dorovnávat výpadek příjmu, popř. z ní navíc vyrovná závazky - buď jejím rozpouštěním (je rozumné sjednat degresivní plnění, protože se krátí doba do důchodu = doba, po kterou je potřeba PČ rozpouštět, a s rostoucím věkem také klesá potřeba zajištění a předpokládá se umořování závazků klientem) nebo vybíráním zisků z investované PČ (po odchodu do důchodu zůstává klientovi celá investovaná PČ). Doporučuje se: minimálně zajistit splacení/schopnost splácení finančních závazků, děti řešit individuálně - aby mohly vést plnohodnotný život. K dispozici jsou zpravidla tyto produkty: Plná invalidita: výplata v případě přiznání invalidity 3. stupně z důvodu úrazu nebo nemoci, trvalé následky úrazu: výplata v případě jakýchkoli TN způsobených úrazem, zproštění od placení pojistného - většinou rozsah jako "pracovní neschopnost", ale plnění omezeno pouze na pojistné za příslušné pojištění, závažná onemocnění - výplata při diagnóze v pojistných podmínkách vyjmenovaných závažných onemocnění. Buď dojde k vyléčení (po dobu léčení by klient měl mít sjednáno pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti), nebo nastane invalidita 1., 2. nebo 3. stupně. Invaliditu 3. stupně je výhodnější zajistit ‚plnou invaliditou" - je sice o něco dražší, ale vztahuje se na veškeré nemoci a úrazy. Pojištěním závažných onemocnění není výhodné zajišťovat dlouhodobý výpadek příjmu, je lépe ho chápat jako jednorázové ‚bolestné"." Součástí Finančního plánu jsou i dokumenty, které jsou nutné k některým typům produktů. Jedná se zejména o Investiční dotazník, Protokol zájemce o pojištění a Souhlas s využitím osobních údajů, které jsou automaticky předvyplněny základními údaji o klientovi. Výstupy jsou pak řešeny tak, že si poradce vždy zvolí, které potřebuje, a ty následně může tisknout anebo převést do formátu Pdf a zaslat klientům. Výstupy navíc byly podrobeny důkladné analýze z právního úseku, a náš poradce si tak může být jistý, že jeho řešení plně odpovídají požadavkům a nárokům právních norem České republiky a dohledovým orgánům. To, že Finanční plán je zabalen do zcela nového vizuálního hávu, kterému navíc byla přizpůsobena i Finanční analýza a Klientský šanon, je samozřejmostí. Jak už je zvykem u ostatních analytických nástrojů, i Finanční plán je vybaven instruktážním videem tak, aby poradce bez dlouhého školení věděl, jak je možné nástroj využívat. Finanční plánování a poradenství jako takové klade určitě vysoké nároky na finančního poradce, který je vytváří. Vedle toho, že musí znát a orientovat se nejen v oblasti financí, ale i v oblasti makroekonomie, účetnictví a v daňové problematice. Spolu s jeho nezbytnými životními zkušenostmi může být Finanční plán nejen dobrým, ale i účelným doplňkem jeho činnosti. Současná ekonomika, ať již na úrovni kontinentu, státu, ale také rodinná, jsou do značné míry propojené nádoby. Teprve pokud si tento fakt uvědomíme, můžeme úspěšně proplouvat světem financí. OVB Allfinanz, a.s., proto dlouhodobě pracuje na systému, který umožní adekvátní reakce na dění na finančních trzích, který poskytne plné a vysvětlující informace všem spolupracovníkům a který bude (a již je) vysoce přidanou hodnotou pro naše klienty.

Text: ing. Eva Poláchová , Foto: Archiv OVB

související témata