OVB Journal

Přehled > Články > Katalog vzdělávání OVB

Katalog vzdělávání OVB

Krédem OVB Allfinanz, a.s., je poskytovat kvalitní finanční servis klientům, cílem OVB Allfinanz, a.s., je sdružovat profesionální spolupracovníky, kteří toto krédo naplňují.

Systém vzdělávání v rámci OVB má hlubokou historii a sahá k samotnému vzniku společnosti. Jakkoli je systém vzdělávání v OVB unikátní svým rozsahem a obsahem, donedávna v OVB v České republice nebyl tento systém popsán tak, aby plně reflektoval tržní situaci, potřeby a zákonitosti měnících se legislativních nástrojů a v neposlední řadě odrážel praxi a požadavky našich vedoucích pracovníků. Právě proto byl celý systém vzdělávání aktualizován a popsán formou Katalogu vzdělávání OVB, který nabízí manažerským pozicím ucelený systém vzdělávání, včetně všech relevantních materiálů, a tím se mimo jiné právě přizpůsobuje nové legislativě ČNB, která předepisuje prokazatelnost realizace vzdělávacího systému u jednotlivých spolupracovníků OVB.

Systém vzdělávání je rozdělen do tří základních stupňů tak, jak naznačuje obrázek. Prvním stupněm je zákonem vyžadované vzdělávání, druhým stupněm pak vzdělávání v rámci odpovědnosti struktury daného zemského ředitelství a nadstavbu pak tvoří třetí stupeň - certifikované vzdělávání.

Vnitřně je Katalog vzdělávání OVB členěn do úvodní části a katalogových listů. Úvodní část popisuje obsah katalogu a zejména dvě matice. Matici vhodnosti a povinnosti a Matici odpovědnosti za provedení v čase. V jednotlivých tabulkách tak lze přehledně, dle jednotlivých pozic, určit, který typ semináře či vzdělávání je pro danou pozici doporučen a který je povinný, kdo je za provedení konkrétní výuky či semináře odpovědný a kdo je oprávněn tyto aktivity provádět. Samostatné katalogové listy pak konkretizují cíle jednotlivých seminářů včetně jejich obsahu, definují školitele či trenéra, místo provedení, cílovou skupinu, doporučený počet účastníků, způsob objednávání, disponibilní materiály, formu zpětné vazby a případně i cenu semináře. Katalog vzdělávání OVB je od června letošního roku k dispozici všem zemským ředitelům a spolu s ním byla vytvořena i brožura, která celý systém vzdělávání OVB popisuje a která je vhodným nástrojem zejména při náboru nových spolupracovníků. Katalog vzdělávání se samozřejmě bude i nadále vyvíjet nejen na základě zpětné vazby od našich spolupracovníků, ale zejména s ohledem na právě diskutovanou novelu zákona 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, která velmi výrazně mění zákonnou normu pro vzdělávání finančních poradců.

Text: ing. Eva Poláchová , Foto: Archiv OVB

související témata