OVB Journal

Přehled > Články > Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG, Ing. Martinem Divišem, MBA.

Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG, Ing. Martinem Divišem, MBA.

Jedním ze způsobů, jak uspět, je aktivita a neustálé inovace

V čem spatřujete specifika českéhopojistného trhu?

Český pojistný trh se obecně vyznačuje nízkou propojištěností, a to jak nízkým podílem pojištění majetku - bytů, domácností a rodinných domů (mimochodem je zajímavé, že u nás je zřejmě nejvyšší počet rekreačních objektů na obyvatele na světě) -, tak v pojištění osob. Potenciál změn tohoto stavu se nachází v kvalitním finančním poradenství a samozřejmě v kvalitě finančních služeb.

Mají či budou mít vládní ekonomické reformy dopady na pojistný trh?

Vývoj pojistného trhu vždy závisí především na tom, zda posiluje ekonomika, a na finanční síle hospodářských subjektů i domácností. U nás je však ještě specifické, že další rozvoj pojišťovnictví je ve velké míře závislý na tom, jak a kdy budou uskutečněny plánované úpravy systémů penzí a financování zdravotní péče. Jinými slovy, jaký prostor bude mít komerční pojištění jako jeden z operátorů ve zdravotním pojištění

a zabezpečení ve stáří. Pokud budou v dohledné době provedeny reformy v těchto systémech, bude to nepochybně dalším výrazným impulsem rozvoje pojistného trhu. Větší zapojení pojišťoven do výše zmíněných oblastí by samozřejmě přineslo i zájem o příslušné produkty. Jinak stále věřím v další rozvoj životního pojištění v České republice a v dalších letech také v dynamický růst pojištění domácností a nemovitostí - v České republice je jich stále přes 40 % nepojištěných.

Jak ovlivnil pojišťovny vstup do eurozóny?

České pojišťovnictví bylo na velmi dobré úrovni už před přistou pením do Evropské unie. Bylo však třeba, aby české pojistné právo a s tím související další zákony byly harmonizovány s předpisy Evropské unie, čímž došlo ke zdokonalení pravidel jak pro pojišťovny, tak v oblasti ochrany spotřebitele. Pro naše zákonodárce se tím také otevřela možnost ovlivňovat, resp. prosazovat zájmy ČR v Evropské unii.

Pro některé z našich pojišťoven bylo celkem významnou změnou otevření prostoru Evropské unie (tzv. Jednotný evropský pas) s možnostmi v něm působit, a to obousměrně; jiné byly již před vstupem do EU součástí velkých zahraničních pojišťoven, takže z jejich zkušeností vycházely již dříve. Na větší expanzi je ale Česká republikapříliš malá. Pojišťovny z ČR se spíše i nadále stávají součástmi velkých zahraničních skupin, což je pro klienty nakonec výhodné, protože dostávají nabídku komplexních finančních služeb.

Důchodový systém. Je podle vás II. pilíř řešením? Pokud ano, jste zastáncem opt-outu?

Ano, II. pilíř určitě je řešením. Pojišťovny jsou schopny, ochotny a připraveny stát se jedním

Je třeba mít tah na bránu, být iniciativní a hledat inspiraci kolem sebe.

z operátorů. V penzijní reformě jde o každého občana bez ohledu na věk a pohlaví (a lidé mají o své životní úrovni jak v době, kdy pracují a platí daně, tak poté, kdy budou v penzi, velmi rozdílné představy). A co se týká systému „opt-out", mezi jeho přednosti patří fakt, že jde o postup, který je znám v zahraničí a víceméně tam funguje. ČR by tak proklamovala, že pokračuje v penzijní reformě, jak to na české vládě požadují mezinárodní instituce. Opt-out je z ekonomického hlediska zásadní částí celé důchodové reformy. Jde o diverzifikaci způsobu financování povinného důchodového systému i o diverzifikaci jeho charakteru.

Není pro vaši společnost konkurenční nevýhodou, že nemáte v portfoliu vlastní penzijní fond?

Vzhledem k tomu, že úzce spolupracujeme s Finanční skupinou České spořitelny, a tedy i s jejím penzijním fondem, tak nikoli.

Jak vidíte budoucnost strukturálních finančně poradenských společností na trhu?

Prosadí se pouze opravdu kvalitní společnosti - po odborné i obchodní stránce - zákazník totiž postupně vyspívá a je čím dál informovanější a náročnější. Kooperativa si na kvalitě velmi zakládá a na úroveň poskytovaných služeb budeme stále dbát i v oblasti výběru spolupracujících partnerských společností.

Připravujete nějaké změny vůči externím partnerům?

O stále kvalitnější spolupráci se všemi externími partnery se snažíme průběžně. Vzhledem k rozsahu nabízených služeb Kooperativa spolupracuje s úzce specializovanými i univerzálními externími partnery. Uvědomujeme si, že právě našim partnerům, kteří mají možnost výběru z nabídky více finančních institucí, musíme poskytovat nadstandardní služby a servis. Vývoj na trhu v této oblasti spolupráce jde mílovými kroky kupředu a Kooperativa si klade za cíl dosáhnout těch nejvyšších met.

Jak nahlížíte na bitvu o provize a jaké jsou podle vás provize budoucnosti?

Je realitou, že současné provize dosahují vyšších hodnot, než tomu bylo v minulých letech. Nicméně tato výše nepředstavuje při kvalitní konstrukci pojistného produktu zásadní problém, obzvláště když přináší klientovi setrvalý servis nejen při uzavření smlouvy, ale po celou dobu pojištění.

Investiční životní pojištění v České republice výrazně předběhlo klasické kapitálové pojištění. Souhlasíte s tím a myslíte si, že to je výhradně český trend?

Poslední dva roky je na vrcholu prodejních statistik investiční životní pojištění. Důvodů, proč si stále více klientů sjednává investiční životní pojištění, je hned několik. Jednak klienty láká možnost vyššího zisku, který může dosahovat i přes osm procent, jednak je to variabilita tohoto pojištění. Klient sám si může přesouvat pojistné na jednotlivá rizika, která jsou pro něj v dané životní situaci aktuální. Zájem o technicky i odborně náročnější produkty svědčí o vyspělosti českého trhu. Jinak tento typ pojištění je i celoevropským trendem. Přesto si myslím, že kapitálové životní pojištění má pořád na trhu své místo. Jde o jednoduchý produkt, který je klientům pochopitelný. Zároveň má výplatu pojistné částky jasně garantovanou v pojistné smlouvě. Pro ty klienty, kteří se vůbec neorientují na finančních trzích, je kapitálové životní pojištění vhodným produktem. Samozřejmě, že si uvědomujeme důležitost variability a flexibility tohoto typu pojištění, podobně jako u investičního životního pojištění. Právě proto pro naše partnery a klienty připravujeme moderně konstruovaný produkt kapitálového pojištění. Programy určené pro spoření a investování doplňujeme produkty pro rizikové pojištění, které dosahují tradiční obliby u našich klientů i u spolupracovníků vaší společnosti. Rád bych upozornil na naše nové flexibilní rizikové pojištění Rubikon, které může být úspěšnou vstupenkou ke klientům nebo vhodným doplněním rodinného portfolia.

Kooperativa získala v tomto roce významná ocenění Pojišťovna roku, Zlatá koruna za Trend 07, IŽP Perspektiva, za povinné ručení s živelním pojištěním zdarma... Výsledky určitě velmi zavazují. Co si myslíte, že je klíčem úspěchu Kooperativy?

Všech ocenění si velmi vážíme, protože dokazují, že jdeme správnou cestou. Kromě výhry v oblastech pojištění majetku občanů, pojištění motorových vozidel a pojištění průmyslu a podnikatelů mě potěšil zejména náš posun na medailové pozice v životním pojištění. Je vidět, že naše strategie profilovat se i v tomto segmentu slaví u odborné veřejnosti úspěch. Přičítal bych to i kvalitě produktu investičního životního pojištění Perspektiva, o které je nejen mezi klienty, ale i mezi externími získateli a makléři velký zájem. Tento zájem nás těší o to víc, že při přípravě produktu jsme čerpali právě i ze zkušeností a postřehů našich externích partnerů. Tyto úspěchy nás zavazují, proto i nadále budeme pokračovat v tomto trendu a dál budeme naše produkty společnými silami zdokonalovat. (Byť „dokonalé" se vylepšuje jen velmi těžko.) Za zaslané hlasy všem samozřejmě moc děkujeme.

Nastoupil jste do funkce s nějakou vizí?

Jedním ze způsobů, jak uspět, je určitě aktivita a neustálé inovace. Měli bychom se stále zamýšlet, co naši klienti potřebují, o co by měli zájem a v čem můžeme udělat ten jeden krok naproti zákazníkům a zároveň jeden krok, který nás vzdálí konkurenci. Je potřeba mít tah na bránu, být iniciativní, rozhlížet se kolem sebe a hledat inspiraci. Koncern VIG posiluje v celé Evropě, zvlášť směrem na východ. Předpokládám další rozvoj životního pojištění, v němž má naše republika a celá uvedená oblast ve srovnání se západní Evropou ještě dvoj až trojnásobný potenciál růstu. Velké možnosti také vidím v pojištění majetku občanů, tedy domů, bytů a domácností - z nich je stále v ČR ještě takřka polovina bez pojištění. Ta doba, kdy bude pro všechny vlastníky domu či bytu naprosto samozřejmé si je pojistit, nás stále ještě čeká. Další velkou, zatím ale spíše potenciální oblastí rozvoje pojišťovnictví je financování důchodů a zdravotnictví.

Na jaké hlavní úkoly se budete zaměřovat?

Předně musíme být připraveni na konkurenční boj, který se bude zřejmě zostřovat. Jde totiž ruku v ruce s úspěchem - a Kooperativa úspěšná je. To je známá věc, že čím víc se vám daří, tím víc na vás méně úspěšní útočí. Jsme klíčovým hráčem na trhu, který není neměnný - a my se budeme muset proměňovat s ním. Cestu k dalšímu růstu vidím především v lepší výtěžnosti vlastního kmene. Jestli je na trhu ještě někde prostor pro nový obchod, tak určitě v životním pojištění - v tomto segmentu za zeměmi EU stále pokulháváme. Velké šance vidím i v pojištění vozidel, kterých se nově objeví stovky tisíc, ale i pro tzv. malé pojištění majetku občanů, tedy domů, bytů a domácností, protože takřka polovina je jich v Česku ještě stále nepojištěna. Český pojistný trh má vysokou úroveň - legislativně i produktovou nabídkou se vyrovnáme vyspělým evropským zemím. Trh je stabilní, konkurenční a ochrana práv spotřebitele je rovněž na vysoké úrovni. Nicméně všechny pojišťovny by se měly ještě více snažit o co největší transparentnost svých nabídek - aby klientům vždy a přesně vysvětlily podmínky a účel svých produktů. Také je potřeba dbát u každé pojistné události na rychlost a kvalitu likvidace.

Ing. Martin Diviš, MBA

Do Kooperativa pojišťovny nastoupil v roce 1995. Vedl marketing a komunikaci, v roce 2005 byl jmenován do rozšířeného vedení podniku se zodpovědností za oblast pojištění motorových vozidel včetně likvidace škod a za oblast marketingu. V současné době působí na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva.

Jakou myšlenkou se ve své práci řídíte?

Mám rád věci dobře předem připravené a pečlivě naplánovaný program. Přesto se občas improvizacím vyhnout nelze. Řídit firmu, dohlížet na její vnitřní chod a zároveň dbát na její vnější vzhled a zvuk - to jsou prostě spojité nádoby, kde jedno ovlivňuje druhé. Ve své funkci jsem tím, kdo za celkový výsledný příznivý obraz ručí. Naštěstí mám průpravu z doby, kdy jsem dělal ředitele marketingu.

Jak se změnil váš život poté, co jste se dostal do čela Kooperativy?

Mám teď daleko větší zodpovědnost nejen za sebe, ale i za firmu. A nemám téměř žádný volný čas.

Máte tedy vůbec čas na svůj největší koníček - na létání?

Teď je to dost špatné, ale když to je jen trochu možné, vznáším se v oblacích...

Kdy se ve vás ta vášeň probudila?

Od dětství jsem chtěl být pilotem. Ale začínal jsem až před patnácti lety, kdy jsem si udělal zkoušky na ultralehká letadla. Pak mi to bylo „málo" a udělal jsem si zkoušky na soukromá letadla, a když mě ostatní piloti hecovali, že víc už dokázat nemohu, protože bych se létání musel věnovat naplno, vyhecoval jsem se a udělal si i zkoušky na obchodního pilota. Ještě pořád občas létám chartrové lety. Je to pro mě mimo jiné skvělá forma relaxace. A pokud precizně dodržujete pravidla, tak je to i bezpečné. Někdo hraje pro uklidnění golf, já si zase zaletím třeba do Mnichova a zpět.

Text: Marek Vích , Foto: Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

související témata