OVB Journal

Přehled > Články > Fondy s garancí maximální hodnoty

Fondy s garancí maximální hodnoty

Klesající akciové trhy, rostoucí inflace a nízké výnosy cenných papírů s pevným výnosem nutí klienty a jejich poradce dobře zvažovat investiční možnosti. Oblíbenou možností jsou produkty se 100 % kapitálovou ochranou.

Zajištěných produktů existuje více typů, historicky starší jsou statické (kombinují investici do bezrizi kové složky a konkrétních opcí). Modernější produkty používají dy namicky řízené portfolio a nabízejí zajímavější výnosy a přehlednější strukturu pro klienty. Mezi ně patří i produkty garantující výplatu inves tice s maximální dosaženou cenou.

Podobné produkty již nejsou jen doménou podílových fondů, ale jsou nabízeny i v rámci životní ho pojištění pojistitelů Allianz pojišťovna (produkt MaxIndex), Pojišťovna české spořitelny (Flexi H-FIX) nebo Skandia (fondy SeG20XX v rámci IžP).

Pro většinu klientů i poradců se jedná o zatím neznámý typ produktu, s jehož strukturou a principy chování nejsou přesně obeznámeni. V následujícím článku proto detailně popíšeme fungování takovéhoto fondu, jeho jednotlivé vlastnosti a parametry, včetně důsledků pro investora.

Dynamická realokace

Základem garance maximální dosažené hodnoty je dvousložkové složení portfolia fondu a dynamic ká realokace mezi těmito složkami.

 • Riziková složka je nejčastěji představována akciemi kon krétního indexu nebo přesně definovaného koše.
 • Bezriziková složka obsahuje cenné papíry s pevným výno sem, standardně bezkupónové dluhopisy (zero-bond).

Dle parametrů fondu (zejména doby trvání) je na počátku maxi mální možná část portfolia inves tována do rizikových aktiv. čím delší doba trvání, tím vyšší může být počáteční expozice do akcií, při době nad 10 let je celé portfolio tvořeno rizikovou složkou. Vyšší expozice do akcií vede k vyšším průměrným výnosům.

Na základě aktuálního vývoje je na pravidelné bázi (optimálně denně) portfolio rebalancováno. Při poklesu rizikového aktiva je jeho část přesunuta do bezrizikové slož ky (prodej akcií a nákup dluhopi sů), při růstu je naopak navyšována expozice do rizikové složky.

Historický vývoj zhodnocení fondu na rostoucím trhu

Modelové příklady

Výše popsané chování lze demon strovat na příkladu rostoucího a klesajícího trhu. V grafu 1 je zobrazen vývoj na historických da tech (roky 1992-2005) pro akciový index eurostoxx 50. Rostoucí trh umožnil v první polovině trvání investice expozici 100 % do riziko vých aktiv. V okamžiku významněj šího propadu indexu se redukuje akciová složka. V roce 2000 se vzhledem k růstu indexu opět na výšila akciová část portfolia, s blíží cím se koncem doby je již portfolio alokováno pouze do dluhopisů.

Porovnejme hodnotu investi ce po 12 letech. Přímá investice do akcií díky poklesu v druhé polovině dosáhla nižšího výnosu než zajištěná investice. Dynamicky řízené portfolio přineslo investo rovi 318 % hodnoty investovaných prostředků. V ročním zhodnocení se jedná o výnos 10,1%.

Význam garance se ještě více projeví na klesajícím trhu. V grafu 2 je hypotetický scénář „medvědí ho" trhu. Pouze v prvních 2 letech index roste, pak nastává setrvalý pokles. Aktivně řízené portfolio uzamkne nejvyšší dosažený výnos (153% vložené investice) a tuto hod notu vyplatí i na konci. Investor, který vsadil na čistou investici do akcií po 12 letech realizuje ztrá tu a končí na 64 % této investice.

Hypotetický vývoj zhodnocení fondu na klesajícím trhu

Parametry

Výše uvedené chování je společné pro všechny produkty daného typu. Mohou se však lišit volbou konkrétních parametrů. Mezi základní patří:

 • Frekvence zamykání

  Uzamykání může být optimál ně na denní bázi, lze se setkat i s uzamykáním k zvoleným datům (např. poslední pracovní den v týdnu nebo měsíci).

 

 • Uzamknutá výše

  Standardně se uzamyká 100 % maximální hodnoty, méně vý hodná konstrukce používá např. 95 % hodnoty.
 • Doba zamykání

  Maximální zamykací období je celá doba trvání smlouvy, může být omezeno např. na první 2/3 doby.
 • Rizikové aktivum

  Nejčastěji se volí akcie známého indexu (v našem příkladu euros toxx 50).
 • Doba trvání

  Produkty mohou být od jednoho roku dále, doba vyšší než 10 let umožňuje 100% počáteční expozici do akcií společně se 100% uzamykáním maximální hodnoty.
 • Poplatky

  Správce portfolia účtuje mana gement fee za správu fondu. některé produkty účtují i další srážky (vstupní, měsíční,...), jsou však i ty, které jiné poplatky neúčtují.
 • Mimořádné vklady, výběry

  Někdy lze investovat pouze na počátku, jiné nabízí aku mulační období nebo dokonce možnost investovat po celou dobu trvání smlouvy. Předčasné odkupy bývají umožněny.

Závěr

Dynamicky řízená portfolia dosahují vyššího zhodnocení než pasivní zajištěné investice (kombinace dluhopisu a opce). Oproti nim umož ňují navíc i fexibilní platby (nejen na počátku) a částečné odkupy (vyšší likvidita). Jsou investory vyhledávány v okamžicích klesajících (medvědích) i rostoucích (býčích) trhů.

V případě zařazení fondu do pro duktu pojišťovny je navíc doplněno o pojistnou ochranu, nejčastěji pro případ úrazu bez zkoumání zdravot ního stavu. V případě splnění podmí nek zákona je produkt daňově ode čitatelný. Samozřejmostí je možnost volby oprávněné osoby a osvobození od daně v případě úmrtí.

Text: OVB Journal

související témata